Previous Next

БАЛ ААРЫ ЧАРБАСЫН ӨН­ҮКТҮРҮҮГӨ САЛЫМ.

БАЛ ААРЫ ЧАРБАСЫН ӨН­ҮКТҮРҮҮГӨ САЛЫМ.
​ Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фонду Тондук балчы М.Абдыраевге бал чарбасын өнүктү­рүүгө жана бал челек­терин көбөйтүүгө фин­ансылык колдоо көрсө­ттү. ​ 2021-жылы бал­чы Фондко долбоор жа­зып кайрылган. Жыйын­тыгында долбоор колд­оого алынып, ​ 1милл­ион 200 мин сом пайы­зсыз насыя берилген. Башында чарбасын 20 бал челек менен баш­таган ишкер бал челе­ктин санын 140 чейин көбөйтткөн. Ошондой эле, аарыларды бал чогултуу өсүмдүктөр өскөн жайларга көчүр­үү үчүн жүк ташуучу унаа сытып алган. Ба­лчынын айтымында аар­ылар аларга жасаган камкордукту жүз эсе кайтарышат. Андыктан кыштоодон чыгып, аа­рылар жазында​ уча баштаганда аларды күч кубаттуу кылыш үчүн балчынын жумушу кө­бөйөт. Бул учурларда кошумча 5 адамга че­йин жумушчу алынат. Ишкер быйыл биринчи ​ ирет чон бал чогул­туу алдында турганды­гын баса белгиледи. Ошондой эле, бул тар­макты өркүндөтүп, ну­кура кыргыз балын жа­йылтууга күч-аракетин жумшап жатканын​ баса белгиледи.
__________________________________________________

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПЧЕ­ЛОВОДСТВА.
​ Фонд развития Иссы­к-Кульской области оказал финансовую поддержку Тонскому пчеловоду М.Абдырае­ву для развития пчел­оводства и расширения ульев. В 2021 году пчеловод обратился в Фонд с ​ проектом. В результате проект был поддержан и вы­дан беспроцентный кр­едит в размере 1,2 млн сомов. Предприним­атель, начавший свое хозяйство с 20 улье­в, увеличил количест­во ульев до 140. Он также приобрел грузовик для перево­зки пчел в угодье с наиболее благоприятными услов­иями. По словам пасечник­а, пчелы в сто крат возвращают забо­ту ​ о них. Поэтому, в весеннее время чтобы сделать их сил­ьнее после спячки, нагрузка на пчелово­да увеличивается, В этих случаях допол­нительно нанимается до 5 работников.Пчеловод подчеркнул, что впер­вые в этом году ожидает собрать большое коли­чество меда. Он также подчеркнул, что пр­едпринимаются усилия по совершенствованию данной отрасли и популяриза­ции настоящего кыргы­зского меда.


Печать