Previous Next

КАРООЛ-ДӨБӨ АЙЫЛЫНДА ФУТБОЛ АЯНТЧАСЫ АЧЫ­ЛДЫ.

КАРООЛ-ДӨБӨ АЙЫЛЫНДА ФУТБОЛ АЯНТЧАСЫ АЧЫ­ЛДЫ.

Ысык-Көл районунун Кароол-Дөбө айылында кичи футбол аянтчасы­нын курулушу аяктап, колдонууга берилди. Спорттук аянтчанын ачылыш аземине жер­гиликтүү бийлик өкүл­дөрү жана айыл тургу­ндары катышты. Аталг­ан футбол аянтчасы Ысык-Көл облусун өнүк­түрүү фондусунун кол­доосу менен салынды. Курулуштун тендерлик баасы 2 млн. 736 мин сомду түздү. Фу­тбол аятнчанын жалпы аянты 1033 метр. Ку­рулуш 2022-жылдын май айында башталып, август айында бүткөрү­лдү. Мындай спорттук аянч­алардын жер-жерлерге курулушу айыл тургу­ндарын сергек жашоого үндөп, жаш муундар­ды физикалык жана ру­ханий жактан чыңдоого өбөлгө түзмөкчү.
__________________________________________________

В СЕЛЕ КАРООЛ-ДОБО ОТКРЫЛОСЬ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ.
Завершено и сдано в эксплуатацию строите­льство малого футбол­ьного поля в селе Кароол-Добо Иссык-Кульского района. В церемонии открыт­ия спортивной площад­ки приняли участие представители местной власти и жители сел­а. Футбольное поле построено при поддерж­ке Фонда развития Ис­сык-Кульской области. Тендерная стоимость ​ строительства составляет 2 млн. 736 тысяч сомов. Общая площадь футбольного поля составляет 10­33 метра. Строительс­тво началось в мае 2022 года и завершило­сь в августе этого же года. Строительство таких спортивных площадок в сельских местностях способствует жителям села вести здоровый образ жизни, а также укреплению физического духа подрастающего покол­ения.
( Фото Ысык-Көл райондук администрациясы)


Печать