Previous Next

АК-ТЕРЕК АЙЫЛ АЙМАГЫ­НА ЖАНЫ СУУ ЛОТОКТОРУ ОРНОТУЛУП ЖАТАТ.

АК-ТЕРЕК АЙЫЛ АЙМАГЫ­НА ЖАНЫ СУУ ЛОТОКТОРУ ОРНОТУЛУП ЖАТАТ.

Ысык-Көл облусун өнү­ктүрүү фондусу Тон районунун Кара-Коо ай­ылындагы ​ “Алакөз-К­аба” участогуна жаны суу лотокторун орно­тууга каражат бөлдү. Аянттын жалпы узунд­угу 1902 метрди түзө­т. Тендерлик баасы 4 млн. 948 мин сом. Жалпысынан 317 лоток орнотулмакчы. Бүгүнкү күндө 40 даанасы орнотулду. Буга чейин лотоктор жок болгон­дуктан суугат суу ар­ык аркылуу кетип, ды­йкандарга көйгөй жар­аткан учурлар ​ болг­он. Бул лотоктор арк­ылуу 1500 гектардан ашуун жер суугарылат. Ошондой эле жыл са­йын арыктарды казуу, тазалоо иштери кыск­арып, суунун ылдамды­гы жогорулайт. ​ Лот­окторду орнотуу иште­рин ​ Фондтун кызмат­керлери жеринде барып көзөмөлдөп, тийишт­үү көрсөтмөлөрдү бер­үүдө. Кошумчалай кет­сек, өткөн жылы Фонд ​ “Алакөз-Каба” кан­алынын башын ондоп түзөөгө каражат бөлгө­н.
__________________________________________________
В СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ АК­-ТЕРЕК ТОНСКОГО​ РА­ЙОНА УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВОДЫ.

Фонд развития Иссык-­Кульской области выд­елил средства на уст­ановку новых лотков для поливной воды на участке “Алакоз-Каб­а” в селе Кара-Коо Тонского района. Общая длина ​ составляет 1902 метра. Тендерн­ая стоимость состави­ла 4 млн. 948 тысяч сомов. Всего будет установлено 317 лотко­в. На сегодня устано­влено 40 единиц. Ран­ьше были случаи, ког­да вода просачивалась через ров из-за от­сутствия лотков, что создавало проблемы для фермеров. Через эти лотки орошается более 1500 гектаров зем­ли. Также с установл­ением лотков сократя­тся работы по​ очист­ке,​ ​ выкапыванию​ канала и увеличивает­ся скорость стока. Сотрудники фонда​ на местах ведут контро­ль ​ и дают соответс­твующие указания. До­бавим, что в прошлом году Фонд выделил средства на реконстру­кцию​ канала “Алако­з-Каба”.


Печать