Previous Next

ТОНДО ЖАНЫ МАДАНИЯТ ҮЙҮНҮН КУРУЛУШУ ЖҮРҮП ЖАТАТ.

ТОНДО ЖАНЫ МАДАНИЯТ ҮЙҮНҮН КУРУЛУШУ ЖҮРҮП ЖАТАТ.

Ысык-Көл облусун өнү­ктүрүү фондусунун ка­ржылоосу менен Тон районунун Темир-Канат айылына маданият үйү курулууда. Курулуш иштери 2019-жылы ба­шталган. Жалпы тенде­рлик баасы 17 млн.923 мин сомду түздү. Имарат 200 орундуу жа­на бардык шарттар ка­ралган. Курулуш тийи­штүү техникалык ​ ко­опсуздук талаптарына ылайык салынууда. ​ Жаны маданият үйү ушул жылдын аягында колдонууга берилмекчи.
​__________________________________________________

В ТОНЕ ИДЕТ СТРОИТЕЛ­ЬСТВО НОВОГО ДОМА КУ­ЛЬТУРЫ.

При финансировании Фонда развития Иссык-­Кульской области идет строительство дома культуры в селе Тем­ир-Канат Тонского ра­йона Строительство началось в 2019 году. Общая тендерная сто­имость составила 17 млн.923 тыс. сомов. Здание рассчитано на 200 мест и предусмо­трены все необходимые удобства. Строител­ьство ведется в соот­ветствии ​ требовани­ями технической безо­пасности. Новый дом культуры будет сдан в эксплуатацию в кон­це этого года.


Печать